https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

http://fpflfg.yourtena.com

http://r7c5l3.jinrc.com.cn

http://83lcfy.hmfila.com

http://buk2js.smlacdst.com

http://qhq3x7.punjabigk.com

http://bcf2c2.binsamex.com

http://lmfc0b.artirka.com

http://o2qqkl.thai-mp3.com

http://tc7bct.lycnlife.cn

http://x7p05t.chxzs.cn

济南丽天大酒店 (丽天大酒店)

济南丽天大酒店位于济南市CBD商业区,南邻市政府,东接大明湖,北临火车站。距泉城广场商业区、万达购物广场、人民商场商业区咫尺之遥。东西、南北交通动脉在此交汇,交通便利快捷。 新近装修升级,推出商务公寓等各类新型客房,配套完善、设备精良,为宾客提供温馨舒适的入住感受,营造家外之家的氛围。会议、宴会设施焕然一新,风格独具。餐饮类型多样,选择丰富。丰盛的商务自助餐、地道的日本料理、各具特色的宴会厅均是您商务、休闲的最佳选择。

1酒店简介

编辑本段 回目录

济南丽天大酒店位于济南市CBD商业区,南邻市政府,东接大明湖,北临火车站。距泉城广场商业区、万达购物广场、人民商场商业区咫尺之遥。东西、南北交通动脉在此交汇,交通便利快捷。

新近装修升级,推出商务公寓等各类新型客房,配套完善、设备精良,为宾客提供温馨舒适的入住感受,营造家外之家的氛围。会议、宴会设施焕然一新,风格独具。餐饮类型多样,选择丰富。丰盛的商务自助餐、地道的日本料理、各具特色的宴会厅均是您商务、休闲的最佳选择。

2配套服务

编辑本段 回目录

服务项目:外币兑换服务 票务服务 洗衣服务 送餐服务 商场 鲜花店 理发美容中心 会议厅 商务中心 专职行李员 叫醒服务 自动取款机 中央空调 国内长途电话 国际长途电话 拖鞋 雨伞 独立写字台 浴室化妆放大镜 24小时热水 电热水壶 咖啡壶/茶壶 免费洗漱用品 迷你酒吧 熨斗/熨衣板 小冰箱 浴衣 吹风机 保险箱

餐饮设施:免费停车场 有可无线上网的公共区域 大堂吧 电梯 行李寄存 停车场 残疾人客房 KTV 日餐厅 前台保险箱 中餐厅

娱乐设施:棋牌室 桌球室 按摩室 桑拿浴室

3地址交通

编辑本段 回目录


济南丽天大酒店济南丽天大酒店
交通状况:万达购物广场距离酒店0.5公里;步行约10分钟可到酒店。

人民商场距离酒店1.5公里

长途汽车总站距离酒店2.5公里;乘出租车约10分钟

大明湖距离酒店3公里

千佛山距离酒店7公里

泉城广场距离酒店3.9公里;乘坐49路,在市政府站下车,步行约70米。乘坐出租车约9元。

济南遥墙机场距离酒店36.6公里;乘坐机场班车2,在济南火车站广场汽车站下车,步行约460米。乘坐出租车约81元。

济南国际机场乘出租车约45分钟

济南西站距离酒店13.2公里;乘坐k157,在营市街北口站下车,步行至经六路站,换乘21路,在市政府东门站下车,步行约100米。乘坐出租车约29元。

济南火车站距离酒店0.3公里;步行约0.3公里可到酒店。

火车东站乘出租车约10分钟

周围环境:景点:五龙潭公园

酒店地址:经一路66号

4全部房型

编辑本段 回目录


济南丽天大酒店济南丽天大酒店
特价房

房型说明:所在楼层:5-6层;房型面积:20-30平方米;床型:双床;床面积:1.2m*2m;宽带免费; 加床价格: 能收看电视。 早餐情况 有早餐

单人间(大床)

房型说明:所在楼层:7-20层;房型面积:20-30平方米;床型:大床;床面积:1.8m*2m;宽带免费;该房型不可加床; 加床价格: 能收看电视。 早餐情况 有早餐

标准房

房型说明:所在楼层:7-20层;房型面积:20-30平方米;床型:双床;床面积:1.2m*2m;宽带免费; 加床价格: 能收看电视。 早餐情况 有早餐

参考资料

[添加]
暂无参考资料!!
www.zhaosf.com 桑蒂表示:这将是泰国、中国和泰国旅游局之间的一次大合作,预计将有助于吸引中国游客,特别是来自中国二线城市的游客和高端游客。

本词条内容由国搜百科根据相关资料编纂,仅供参考。如有问题,可联系我们修订、完善或删除。也欢迎更多热爱知识共享、有志于词条编纂的专业人士参与国搜百科创建。联系电话:010-87869809 合作邮箱:baike@chinaso.com 交流QQ群:5332181520

百科 更多?
农八师一四九团场 刘家渠 宗教 梨香园 运城市 凯旋路街道 义和塔拉苏木 华舍商城 西陵区 桂洲乐 吴家窑二号路 广东江海区礼乐镇 天通西苑南东小口 邓埠镇 恰其力克牧场 白庄村 岭洋乡 永春路 后旗 望江路口 二里半街道 青苑村 高雄县 焦庄户 锡星苑
早点店加盟 春光早点工程加盟 早餐肠粉加盟 早餐配送加盟 中式早餐店加盟
早点加盟店10大品牌 北京早点小吃培训加盟 东北早餐加盟 北京早点车加盟 早餐项目加盟
春光早点工程加盟 广式早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 特色早点加盟店排行榜 黑龙江早餐加盟
早餐包子店加盟 早餐店加盟 凡夫子早餐加盟 特色早餐 河北早餐加盟